Algemene Voorwaarden


 

Artikel 1. Definities

 1. De dienst aanbieder: wordpressgehackt.com, onderdeel van HVM websites, is geregistreerd bij Kamer van Koophandel onder het nummer 64190153
 2. De dienst nemer: de natuurlijke of rechtspersoon in wiens opdracht diensten worden verleend en/of werkzaamheden worden uitgevoerd en/of zaken worden geleverd.
 3. Overeenkomst: de tussen de dienst aanbieder en de dienst nemer gesloten overeenkomst ter zake het verlenen van diensten en/of het uitvoeren van werkzaamheden en/of leveren van zaken.

Artikel 2. Algemeen

 1. De Overeenkomst wordt gevormd door de onderhavige algemene voorwaarden gezamenlijk met de door de dienst nemer en de dienst aanbieder ondertekende opdrachtbevestiging.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen de dienst aanbieder en de dienst nemer, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van de dienst nemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van de dienst aanbieder zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend.
 2. Offertes van de dienst aanbieder zijn gebaseerd op de informatie die door de dienst nemer is verstrekt. de dienst nemer staat er voor in dat hij/zij alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid heeft verstrekt aan de dienst aanbieder.
 3. De dienst aanbieder kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien de dienst nemer redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de offerte en aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Een samengestelde offerte en aanbieding verplicht de dienst aanbieder niet tot het verrichten van een gedeelte van de offerte en aanbieding tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
 5. Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn in euro’s, exclusief B.T.W. en andere heffingen van overheidswege alsmede.

Artikel 5. Overeenkomst

 1. De Overeenkomst geldt als gesloten vanaf de dag van ondertekening door de dienst aanbieder, respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door de dienst aanbieder aan de dienst nemer.
 2. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de Overeenkomst voortvloeit dat deze voor onbepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 6. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. De dienst aanbieder neemt bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden de zorg van de dienst nemer goed in acht.
 2. De dienst aanbieder neemt met de Overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
 3. Indien binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn voor de dienst aanbieder. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de dienst nemer, de dienst aanbieder schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 7. Medewerking de dienst nemer

 1. De dienst nemer zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan de dienst aanbieder die hij/zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar/hem verstrekte opdracht.
 2. Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, stelt de dienst aanbieder tijdig medewerkers van zijn/haar eigen organisatie ter beschikking, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit. de dienst aanbieder dient er zorg voor te dragen dat zijn/haar personeel over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door de dienst aanbieder geleverde zaken blijven eigendom van de dienst aanbieder totdat de dienst nemer voldaan heeft aan zijn/haar (betalings) verplichtingen jegens de dienst aanbieder.
 2. Zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en niet als betaalmiddel worden gebruikt. Tevens is de dienst nemer niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling geschiedt binnen 10 dagen na factuurdatum op een door de dienst aanbieder aan te geven wijze in euro’s, tenzij uitdrukkelijk anders is besproken.
 2. Indien de dienst nemer in gebreke blijft met tijdige betaling is hij/zij van rechtswege in verzuim en is de dienst nemer de wettelijke (handels) rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de dienst nemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. De dienst aanbieder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat de dienst aanbieder is uitgegaan van door of namens de dienst nemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 2. De dienst aanbieder is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de dienst aanbieder aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan de dienst aanbieder toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de dienst nemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 4. De dienst aanbieder is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de dienst aanbieder of zijn/haar leidinggevenden ondergeschikten.

Artikel 11. Geheimhouding

 1. De dienst nemer en de dienst aanbieder verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. De dienst nemer en de dienst aanbieder zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.